Daytonski sporazum obavezuje institucije BiH da preuzmu nadležnosti

Daytonski sporazum obavezuje institucije BiH da preuzmu nadležnosti
Share

Svi se pozivaju na Ustav BiH (Daytonski sporazum), ali kako stvari stoje, u opticaju su proizvoljne interpretacije, iako je Ustav, jasan, nedvosmislen i precizan. Ukratko, udruženi etničko-šovinističko-secesionistički državni udar (HDZ, SNSD) su u pravu što se pozivaju na tzv. “izvorni Daytonski sporazum“. Jer, prema tome sporazumu, Ustavu BiH, institucije Bosne i Hercegovine su obavezne tj. „Obavezuju se sporazumom“ (o.r eng. SHALL = su dužne, su obavezne) preuzeti i dodatne nadležnosti koje su

„po­tre­bne za oču­va­nje su­ve­re­ni­te­ta, te­ri­to­ri­ja­lnog inte­gri­te­ta, po­li­ti­čke nezavisnosti i me­đu­na­ro­dnog su­bje­kti­vi­te­ta Bo­sne i He­rce­go­vi­ne, u skla­du sa po­dje­lom nadležnosti me­đu institucijama Bo­sne i Herce­go­vi­ne.

U prilogu dijelovi izvornog Daytonskog sporazuma:

USTAV BiH: Daytonski sporazum, Član III, Točka 5:

Član III

5. Dodatne nadležnosti

a) Bo­sna i He­rce­go­vi­na (o.r. eng. SHALL = se obavezuje) će pre­uze­ti na­dle­žno­st u onim stva­ri­ma

  • u ko­ji­ma se o tome postigne sa­gla­sno­st enti­te­ta;
  • stva­ri­ma ko­je su pre­dvi­đe­ne u Ane­ksi­ma 5 – 8 Opšteg okvirnog spo­ra­zu­ma;
  • ili ko­je su po­tre­bne za oču­va­nje su­ve­re­ni­te­ta, te­ri­to­ri­ja­lnog inte­gri­te­ta, po­li­ti­čke nezavisnosti i me­đu­na­ro­dnog su­bje­kti­vi­te­ta Bo­sne i He­rce­go­vi­ne, u skla­du sa po­dje­lom nadležnosti me­đu institucijama Bo­sne i Herce­go­vi­ne. Do­da­tne insti­tu­ci­je (MAY = trebaju u slučaju potrebe) mo­gu bi­ti uspo­sta­vlje­ne pre­ma po­tre­bi za vrše­nje ovih na­dle­žno­sti.

b) U pe­ri­odu od 6 mje­se­ci od stu­pa­nja na sna­gu ovo­g Usta­va, enti­te­ti će po­če­ti pre­go­vo­re s ci­ljem uklju­či­va­nja i dru­gih pi­ta­nja u na­dle­žno­st insti­tu­ci­ja Bo­sne i He­rce­go­vi­ne, uklju­ču­ju­ći ko­ri­šte­nje izvo­ra ene­rgi­je, i za­je­dni­čke pri­vre­dne pro­je­kte.

Dakle, SNSD i HDZ poslužuju se (o.r obmanjuju javnost i međunarodnu zajednicu) onim dijelovima Daytonskog sporazuma koji odgovara njihovim etno-secesionističkim ciljevima, a „prešućuju“ one dijelovi koji su kontradiktorni (krivična djela) njihovim antiustavnim ciljevima.

Bosna i Hercegovina ima jedan jasan Ustav, precizan Krivični zakon, ali institucije, poput Tužilaštva BiH, još uvijek ne sankcionišu ekstremističku organizaciju, čiji je centar u i oko SNSD-a i HDZ-a (HNS).

Engleski glagol „SHALL“ označava zahtjev kao obavezujući i najvažniji je glagol u engleskom jeziku za obavezujuće zahtjeve. Zahtjev sa „SHALL“ u rečenici znači da „mora biti implementiran i njegova implementacija mora biti verifikovana.“

Engleski glagol u sporazumima, ugovorima “SHALL” se ne smije prevoditi sa “treba”, već sa “mora”.

Original Daytonskog sporazuma mozete pogledati klikom OVDJE.

Napomena: Institucije Bosne i Hercegovine, namjerno ili nenamjerno imaju i koriste “djelimično” pogrešan prevod (interpretaciju) Ustava BiH. Ali o tom, malo kasnije.

H.M mit support from ResearchGate, JuraForum, Lecturio,