POŠALJITE VIJEST/FOTO/KOMENTAR!

Ako imate zanimljivu vijest, text, obavijest za medije, najavu događaja i izložbi, fotografije, recenzije knjiga, kolumnu ili video, evo prilike da to i objavite. 

Koristite za Vaše podatke sljedeći formular ili nam putem emaila pošaljite prilog.  Pravila za slanje textova i fajlova

  Svaki tekst na MAGistralu je isključivo stav autora i ne odražava stavove redakcije. Autor poslanog materijala može koristiti sadržaj koji želi, bilo da se radi o tekstu, foto ili video materijalu. Autor može da komentariše tekstove drugih lica i institucija, kao i da odgovara na komentare na svojim tekstovima.
  Zabranjeno je objavljivanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće domaće i međunarodne propise. Takođe, strogo je zabranjeno objavljivanje tekstova, fotografija, videa i sl. ili komentara koji su uvredljivi, vulgarni, prijeteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način.

  Nije dozvoljeno objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje autor zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim osobama.

  Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. Na MAGistralu nije dozvoljeno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom; svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrže viruse ili slične štetne kompjuterske programe.
  Administratori MAGistrala zadržavaju pravo da privremeno ili trajno isključe one članove koji se ne budu pridržavali navedenih pravila i uslova korišćenja portala i magazina.

  Redakcija